ČERNÝ TULIPÁN DOVÁŽÍ K VÁM DOMŮ

Nechte si doručit květinu či jiný produkt z našeho
e-shopu přímo k Vám domů.
Dovážíme každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Garance doručení do 3 hodin. Více informací o časech rozvozu naleznete přímo v procesu objednávky.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Výklad a vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky (dále jen OP) jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží a poskytování služeb uzavíraných mezi společností Černý Tulipán s. r. o. a jejími zákazníky. Kupujícímu jsou k dispozici v provozovnách Prodávajícího a prostřednictvím internetu.
2. Prodávající, Černý Tulipán s. r. o., IČO 02767520, se sídlem Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222711, je provozovatelem kamenného obchodu a internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím.
3. Kupující, fyzická nebo právnická osoba, na základě objednávky kupuje výrobky, zboží, sjednává rozsah poskytovaných služeb, včetně zaslání objednávky Příjemci na určené místo.
4. Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které Prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky Kupujícího.
5. Donášková služba / Rozvoz květin a dárků je hrazená služba Prodávajícího. Doručení objednávky Kupujícího Příjemci realizuje Prodávající vlastními zaměstnanci nebo prostřednictvím Přepravce.
6. Přepravce je najmutá kurýrní společnost zabývají se přepravou zásilek.
7. Ceny zboží a služeb jsou Kupujícímu k dispozici v provozovnách Prodávajícího. Ceny zboží a služeb prodávaných prostřednictvím internetu jsou k dispozici na www.cernytulipan.cz.


II. Vznik kupní smlouvy


1. Objednávku zboží a služeb Kupující může učinit následujícími způsoby:
a) Osobně v provozovnách Černý Tulipán nebo,
b) Elektronicky prostřednictvím internetového obchodu nebo,
c) Elektronicky prostřednictvím e-mailu info@cernytulipan.cz nebo,
d) Telefonicky na čísle 727 858 900
2. Objednávky jsou přijímány a vyřizovány v pracovní dny pondělí až pátek 8,30 – 16,30 hodin.
3. Potvrzením objednávky Prodávajícím vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím kupní smlouva.
4. V případě telefonických objednávek rezervujeme zboží v prodejně k osobnímu odběru max. 2 hodiny od objednání podle stavu zásob. Po uplynutí této lhůty může být zboží prodáno jinému zájemci.
5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na OP upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
6. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


III. Ceny


1. Ceny zboží a přepravy se řídí ceníkem Prodávajícího platným ke dni objednávky. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit. V internetovém obchodě je volba dodání zboží i cena přepravy součástí dokončení objednávky.
2. Cena služeb se řídí ceníkem Prodávajícího platným ke dni objednávky nebo se sjednává individuálně s Kupujícím předem.


IV. Dodací a platební podmínky


1. Objednávka zboží může být dodána a uhrazena následujícími způsoby:
a) Osobní odběr v provozovně Černý Tulipán, úhrada předem,
b) Osobní odběr v provozovně Černý Tulipán, úhrada při převzetí,
c) Dodání donáškovou službou – POUZE V PRAZE, úhrada předem
d) Dodání donáškovou službou, úhrada při převzetí v místě doručení (jen u registrovaných zákazníků s alespoň jedním odběrem)
2. V případě osobní objednávky s osobním odběrem lze objednávku uhradit v provozovnách Černý Tulipán předem nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.
3. V případě elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu s osobním odběrem lze objednávku uhradit platební kartou on-line nebo v provozovnách Černý Tulipán při převzetí v hotovosti nebo platební kartou. Akceptujeme platební karty VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD,
4. U objednávek s osobním odběrem v provozovnách Černý Tulipán neuhrazených při objednání, rezervujeme zboží pouze 1 hodinu přes smluvený termín osobního převzetí.
5. U objednávek s donáškou – POUZE V PRAZE, je vyžadována platba před odesláním Příjemci. U registrovaných zákazníků s alespoň jedním odběrem lze dohodnout platbu v hotovosti při převzetí v místě doručení.
6. Platbu za zboží nebo služby převodem na účet Prodávajícího lze uskutečnit pouze na základě předchozí dohody a vystavené zálohové faktury. Objednávka bude vyřízena po obdržení úhrady.


V. Twisto Pay


1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.
2. Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
3. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.
3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.
4. Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.


V. Donášková služba / Rozvoz květin a dárků


1. Prodávající odesílá zboží Příjemci do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastní Donáškové služby nebo Přepravce.
2. Prodávající nebo Přepravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho Příjemci v přepravní lhůtě.
3. Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li Příjemce přítomen, může Prodávající nebo Přepravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si Kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno Příjemci do vlastních rukou. Prodávající ani Přepravce není povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
4. V případě, že Příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je Prodávající nebo Přepravce povinen neprodleně informovat Kupujícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí Kupující. Nebudou-li další instrukce Prodávajícímu nebo Přepravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, bude zboží vráceno zpět Prodávajícímu do místa odeslání. Povinnost Přepravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží Prodávajícímu.
5. Prodávající neodpovídá za chybné nebo neúplné kontaktní údaje Příjemce uvedených Kupujícím ani za to, že Příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.
6. Bylo-li doručení zboží neúspěšné z důvodů uvedených v bodě 5 a požaduje-li Kupující znovu doručení, náleží Prodávajícímu poplatek za opakované doručení. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku. V případě neuhrazení poplatku ze strany Kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží Příjemcem.


VII. Reklamace / Záměna květin


V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je Příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození Prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
2. Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.
3. V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.
4. Uplatnění reklamace se řídí platnými ustanoveními právního řádu České republiky.

VIII. Stornování objednávky

Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@cernytulipan.cz. Objednávky lze stornovat pouze do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci. Storno poplatek u smuteční a svatební objednávky je 50 % z ceny objednaného zboží. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.


IX. Právo odstoupení od smlouvy


Předání zboží, reklamace a nároky kupujícího z vadného plnění, jsou upraveny v reklamační řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

X. Ochrana osobních údajů


1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se  zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR)
. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí Přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zásilky.


XI. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
2. Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za Prodávajícího.
3. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny Obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2020.

 

       Reklamační řád

 •  Společnost Černý Tulipán s. r. o., IČO 02767520, se sídlem Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským                  soudem v         Praze, oddíl C, vložka 222711 (dále jen „Prodávající“) tímto vydává tento reklamační řád, kterým jsou upravena práva Kupujících                      vznikající zejména z vadného       plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
   
 • Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží od Prodávajícího, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo (dále jen „Kupující“).
   
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:

a.) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na              povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
b.) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

 • Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající se zaměřuje na prodej květin, tedy zboží, které podléhá rychlé zkáze. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy jsou květiny, jako zboží podléhající rychlé zkáze, nelze po uskutečnění dodávky objednávku stornovat ani od uzavřené kupní smlouvy odstoupit vyjma postupu dle odst. 5 níže.
   
 • Kupující nebo příjemce (tj. fyzická nebo právnická osoba, které Prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky Kupujícího) přebírá zboží svým podpisem na dokladu o doručení či dodacím listu a tímto zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu, tj. bez vad. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny) nebo má jiné vady, je Kupující nebo příjemce oprávněn převzetí zboží odmítnout, nebo zboží převzít s výhradou jeho poškození či vady, kterou vyznačí na dokladu o doručení či dodacím listu u svého podpisu. Kupující je současně v takovém případě povinen oznámit toto poškození či jinou vadu zboží Prodávajícímu na tel. +420 727 858 900, nebo na email info@cernytulipan.cz a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Kupující nebo příjemce možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   
 • V případě prokazatelného poškození či jiné vady zboží má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, bezplatné odstranění vady zboží, nebo na jeho výměnu, pokud to není vzhledem k povaze poškození či vady nepřiměřené. Není-li výměna zboží možná, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující zvolí nárok z odpovědnosti za vady současně s oznámením poškození či vady zboží.
   
 • Prodávající neodpovídá za poškození zboží, které způsobil Kupující a/nebo Příjemce např. mechanickým poškozením vzniklým neopatrnou manipulací či zanedbáním alespoň základní péče o zboží.
   
 • Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.
   
 • Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z vadného plnění řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

lock search search